ความสำคัญของเครื่องปั่นไฟที่มีต่อโรงงานอุตสาหกรรม
 

 
โรงงานอุตสหกรรมขนาดใหญ่ทุกโรงงานจำเป็นต้องมีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ เพื่อผลิตและสำรองกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานอย่างทั่วถึงทั้งโรงงาน อีกทั้งเพื่อป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้งานภายในโรงงานดำเนินต่อไปได้อย่างคล่องตัว จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไหน โดยส่วนมากเครื่องปั่นไฟตามโรงงานจะเป็นพลังงานดีเซล มีขนาดใหญ่ ทำงานเสียงดัง จึงต้องหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อระบายความร้อน และง่ายต่อการซ่อมบำรุง อีกยังต้องติดตั้งเครื่องปั่นไฟในที่แห้ง ห่างจากความชื้น เพื่อป้องกันกระแสไฟลัดดวงจร