POE Switch


อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE Switch เป็นอุปกณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายทางด้านเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบัน สามารถส่งข้อมูลออกมาในลักษณะของ Frameข้อมูลนั้นจะส่งจาก Port หนึ่ง ไปยังอีก Port หนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างจาก hub Switch ส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครือข่ายผ่านสาย UTP โดย POE นั้นสามารถทำงานได้บนสายทองแดงได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างคุ้มค่า มีความคงทนต่อการใช้งานมีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ควบคู่กับการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็นทำให้เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนี้